ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι για Ελλάδα Νέων Αρχών
Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία»

Στην Αθήνα σήμερα 23η Νοεμβρίου 2013, οι συμβαλλόμενοι που υπογράφουμε, συμφωνήσαμε να συστήσουμε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία κατά τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία και θα δημοσιευτεί νόμιμα, με τους παρακάτω όρους και διατάξεις:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι. για Ελλάδα Νέων Αρχών Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία» Το Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι για Ε.Ν.Α. είναι το ακρωνύμιο της φράσης «Λαού Ένωση Ωθεί σε Νομιμότητα, Αλληλεγγύη, Ιδανικά για Ελλάδα Νέων Αρχών» ή άλλης παρόμοιας φράσης που θα ανταποκρίνεται στους σκοπούς της εταιρείας. Το ακρωνύμιο δεν δεσμεύει την επωνυμία ή τον τίτλο. Η επωνυμία στην αλλοδαπή είναι “L.E.O. N.A.I” – non profitable company ”. Ο εταιρικός τίτλος είναι «Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι. για Ε.Ν.Α.». Η εταιρεία αυτή είναι μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ).

2. ΕΔΡΑ
΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται το διαμέρισμα επί της οδού Πέλοπος 34Β2- 17564 Παλαιό Φάληρο. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, εφόσον η αλλαγή γίνεται εντός των ορίων της Νομαρχίας. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί αυτοτελή παραρτήματα-υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες της Εταιρείας και χωρίς να απαιτείται η αλλαγή του καταστατικού.

3. ΣΚΟΠΟΙ
Η εταιρία ιδρύεται με σκοπούς:

1.- Την επιδίωξη της ενότητας, της συνεργασίας, της ανταλλαγής ιδεών με άλλους φορείς για την προαγωγή του δίκαιου, της ευημερίας, της επιχειρηματικότητας με αρχές, της πράσινης και αγροτικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, της τέχνης, της επιστήμης.

2.- Την προαγωγή, τη μετάδοση και καλλιέργεια των έμφυτων πανανθρώπινων ηθικών και αληθινών αξιών και τη βιωματική μάθηση μέσα από ομάδες αφιλοκερδούς δράσης και με προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών, που θα έχουν ως κύριους στόχους:
α) Την ενδυνάμωση Αξιών όπως της αφιλοκέρδειας, της αλληλεγγύης, της σωφροσύνης, της ανδρείας, της φρόνησης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης.
β) Την κατανόηση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας, τη μη βία σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, την συμμετοχή στα κοινά, την αρμονική συμβίωση των κοινωνιών και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας.
γ) Την ανάδειξη, την αξιοποίηση της λαϊκής σοφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προβολή των τοπικών ηθών και εθίμων και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

3.- Τη δημιουργία ομάδων συνεργασίας για δράσεις ανιδιοτελούς υπηρεσίας, όπως, οι ομάδες της Γειτονιάς, που καταγράφουν τις ανάγκες της περιοχής, βρίσκουν λύσεις, συντονίζουν δράσεις, κάνουν προγραμματισμό, απολογισμό και αξιολόγηση των πεπραγμένων. Eπίσης αναλαμβάνουν από κοινού έργα με άλλους φορείς και άλλες ομάδες, που θα προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες.
Οι ανωτέρω σκοποί θα πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο μέσον και με πόρους:

1) Προσωπική ανιδιοτελή εργασία και με προαιρετικές προσφορές των μελών.

2) Ετήσιες τακτικές ή έκτακτες εισφορές των μελών το ποσό των οποίων αποφασίζει η Γ.Σ.

3) Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες των μελών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπών ή αλλοδαπών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την αποδοχή ή μη των οποίων διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια το Δ.Σ. της εταιρίας με αιτιολογημένη έκθεση που καταχωρείται στα πρακτικά. Την ανάληψη και τη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων από Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς, τρίτα κράτη, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρία σκοπούς.

4) Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο περιουσιακό στοιχείο περιέλθει σε αυτήν με νόμιμο τρόπο και αφού έχει γίνει αποδεκτό από το Δ.Σ. όπως και στην προηγούμενη παράγραφο.

5)Τη συγγραφή, έκδοση, διακίνηση με αντάλλαγμα ή μη, φυλλαδίων, βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, νέας τεχνολογίας ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών και άλλων μέσων επικοινωνίας, μελετών, διασκευών κειμένων, μεταφράσεων.

6)Τη διακίνηση με αντάλλαγμα ή μη, τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών, ή άλλων αντικειμένων, που περιέρχονται στο Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι. με η χωρίς αντάλλαγμα (χαριστικό παζάρι).

7) Διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, διαλέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδρομών, σεμιναρίων και ανθρωπιστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ελλήνων και πρόσκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών και άλλων συντονιστών ή ομιλητών επί ειδικών θεμάτων, για την ανταλλαγή και προώθηση των αρχών και ιδεών όπως αυτές ορίζονται στους σκοπούς της εταιρείας.
8) Η εταιρεία αυτή δεν αποσκοπεί στην επίτευξη εμπορικού κέρδους και τη διανομή αυτού στα μέλη της, δεν θα ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δύναται να συμμετέχει ή να συστήσει νέες εταιρείες που θα ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση των στόχων της.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σε καμία περίπτωση δεν διανέμονται κέρδη στους εταίρους ή στα μέλη, καθότι η περιουσία της εταιρίας χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς της.

6. ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1)Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που διαπνέονται από τις αρχές του Λ.Ε.Ω. Ν.Α.Ι. και ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Τα μέλη υπογράφουν την Αίτησης Εγγραφής μέλους. Μέλη μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή, δια εκπροσώπου που θα ορίσει εγγράφως το Δ.Σ. αυτών.

2)Η είσοδος νέων μελών στην εταιρεία γίνεται, αφού παραμείνουν για μια περίοδο ως φίλοι. Με απόφαση του Δ.Σ, ενδιαφερόμενοι που θα προταθούν από ενεργά μέλη εγγράφονται απευθείας ως μέλη, με την προϋπόθεση ότι ήδη προσφέρουν ανιδιοτελή υπηρεσία στην κοινωνία. Τα υποψήφια μέλη δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους σκοπούς της εταιρίας και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους. Το Δ.Σ. αποδέχεται ή όχι την αίτηση, προσωρινά, μέχρι την έγκρισή της από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των ενεργών και των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Οι φίλοι δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

3)Κατά την είσοδο, την αποχώρηση ή διαγραφή μελών δεν απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Είναι αρκετή η καταχώριση στα τηρούμενα από τη γενική συνέλευση πρακτικά, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της συνέλευσης και στο τηρούμενο μητρώο μελών της εταιρείας με σημείωση κατά περίπτωση: είσοδος, αποχώρηση ή διαγραφή.

4)Οι υποχρεώσεις των μελών συνίστανται στην παροχή των υπηρεσιών τους εθελοντικά, χωρίς ανταποδοτικό όφελος και στην καταβολή των εισφορών τους, τακτικών ή έκτακτων.

5)Έκαστος των μελών θα μπορεί να αναπτύσσει πρωτοβουλία για την πραγμάτωση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του Λ.Ε.Ω Ν.Α.Ι. μόνο μετά από συνεννόηση με τον διαχειριστή της ή τον συντονιστή της ομάδας, ο οποίος υποχρεούται να θέτει το θέμα της πρωτοβουλίας του μέλους στην επόμενη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης για λήψη σχετικών αποφάσεων. Το μέλος δεν δικαιούται να διενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας πράξεις αντίθετες με τους σκοπούς της εταιρείας.

6)Ο εταίρος-μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την εταιρεία ελεύθερα, χωρίς να απαιτήσει οτιδήποτε και χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία της εταιρείας. Οφείλει όμως να ειδοποιήσει την εταιρεία εγγράφως ένα μήνα πριν, διαφορετικά ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε επανόρθωση τυχόν ζημιάς, που θα προκύψει από την μη έγκαιρη προειδοποίηση.

7) Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράφει μέλη, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, δεν συνεργάζονται, δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της εταιρείας ή ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της.

8)Η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται με την περιουσία της για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και οφειλές της. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για χρέη, ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που δημιουργήθηκαν προς τρίτους πέραν της εισφοράς τους, που κατατέθηκε και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Επιπλέον η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση τυχόν ατομικών δανειστών των εταίρων.
7. ΟΡΓΑΝΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1). Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από το 5μελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο-Διαχειριστή, από τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος που εκλέγονται με μονοετή θητεία από την τακτική γενική συνέλευση, εκτός του πρώτου Δ.Σ. που διορίστηκε από το παρόν καταστατικό. Η Διοίκηση των ομάδων εργασίας γίνεται σε κυκλική εναλλασσόμενη βάση.

2). Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία της, προωθεί το έργο της και αποφασίζει για κάθε δραστηριότητα της εταιρίας προς εκπλήρωση των σκοπών της, καθώς επίσης είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

3). Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του, με την ευθύνη του προέδρου. Για να υπάρχει απαρτία απαιτείται η παρουσία όλων των μελών του. Στην περίπτωση όμως που κατά την ορισθείσα πρώτη συνάντηση δεν προσέλθουν και τα πέντε μέλη, η συνάντηση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα και η απαρτία είναι νόμιμη έστω και αν παρίστανται τα τρία από τα πέντε μέλη. Εφόσον και τα πέντε μέλη έχουν κληθεί αποδεδειγμένα, με ευθύνη του προέδρου, οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με συμφωνία των τριών από τα πέντε μέλη του.

4). Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο (εσόδων –εξόδων, βιβλίο ταμείου, κλπ). Τηρεί επίσης βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών του Δ.Σ και των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων όπως και μητρώο μελών.

5). Ο Πρόεδρος-Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε δημόσια, διοικητική ή δικαστική ή άλλη Αρχή ή ενώπιον τρίτων. Συγκαλεί και προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο. Συνυπογράφει την αλληλογραφία μαζί με τον γραμματέα καθώς και συνυπογράφει τα έγγραφα είσπραξης και πληρωμής μαζί με τον Ταμία, όταν αυτό απαιτείται. Λογοδοτεί για λογαριασμό του διοικητικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση. Φυλάσσει την σφραγίδα της εταιρίας.

6). Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και τον εκπροσωπεί ενώπιον των τρίτων με απλή εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο, η οποία φέρει τη σφραγίδα της εταιρίας.

7). Ο Γραμματέας συντάσσει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της εταιρίας, καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής μαζί με τον Ταμία και τον Πρόεδρο, όταν αυτό απαιτείται. Τηρεί βιβλίο μελών της εταιρίας, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διεξάγει την αλληλογραφία. Συντάσσει και υπογράφει με όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

8). Ο Ταμίας ασκεί τα καθήκοντα ταμία του διοικητικού συμβουλίου. Διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, καταρτίζει τον ταμειακό προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης. Ανοίγει λογαριασμό σε Τράπεζα, διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων μόνος του, ή με άλλο μέλος του Δ.Σ., κατά την κρίση και διευκόλυνση των μελών του Δ.Σ. και συναλλάσσεται με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Για μεγαλύτερο από το οριζόμενο από την γενική συνέλευση ποσό, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. Για τρέχουσες συναλλαγές, κρατά στα χέρια του ποσό, το ύψος του οποίου αποφασίζει η γενική συνέλευση, ενώ τα υπόλοιπα τα καταθέτει στο λογαριασμό της εταιρίας. Τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης και τα θέτει στην διάθεση των μελών, όταν ζητηθούν.

9). Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί με έγγραφο και άτομο που δεν είναι μέλος της εταιρίας, προκειμένου στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, να ασκεί μέρος των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως επίσης να εισπράττει ποσά και εισφορές κάθε είδους, να ανοίγει λογαριασμό σε Τράπεζα, να διενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων και να συναλλάσσεται με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Το εξουσιοδοτούμενο άτομο μπορεί και να αμείβεται για τις υπηρεσίες του.

Β. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων έχει η συνέλευση των μελών που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας.

2. Συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο όπου εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό, επικυρώνει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες του διοικητικού συμβουλίου. Έκτακτα, η συνέλευση συνέρχεται όταν το ζητήσει ένα τουλάχιστον μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η τακτική γενική συνέλευση των μελών εκλέγει με φανερή ψηφοφορία κάθε έτος σε συνεδρίαση που γίνεται κατά μήνα Μάρτιο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και τον Ελεγκτή. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

4. Προκειμένου να γίνει τροποποίηση του καταστατικού ή λύση της εταιρίας η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των ενεργών και των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Δ.Σ.

5. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο που μπορεί να είναι και άλλος από τον πρόεδρο της εταιρίας. Την τήρηση των πρακτικών της συνέλευσης μπορεί να κάνει και ο Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου ή άλλος, μέλος της συνέλευσης.

6. Στη Γενική Συνέλευση τα μέλη μπορούν να παρασταθούν με αντιπρόσωπο ένα άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα μέλος. Η εκπροσώπηση γίνεται έγγραφα από τον αντιπροσωπευόμενο προς τον αντιπρόσωπο.

7. Κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των ενεργών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της γενικής συνέλευσης και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Α.Κ.

8.ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Την οικονομική διαχείριση όπως και όλα τα βιβλία της εταιρίας ελέγχει ένας (1) ελεγκτής που εκλέγεται κάθε έτος από την γενική συνέλευση των μελών και προς την οποία υποβάλει τις εκθέσεις του.

9. ΛΥΣΗ

 

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για την αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο θα συντάξει εσωτερικό κανονισμό και θα αναθέσει στα μέλη συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Το παρόν υπογράφηκε σε 5 αντίγραφα και η δημοσίευση του καταστατικού ανατίθεται στην κα Τριτοπούλου Δέσποινα ή στην κα Τριτοπούλου Αννα, ή στην κα Μάγγου Αικατερίνη μαζί ή ξεχωριστά η καθεμία, για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες

Ακολουθεί πίνακας με τις υπογραφές όλων των μελών

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s